หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม


สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม­

มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ

ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข


ตัวขี้วัด

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

๒. ระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

๓. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

๔. แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น


มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตัวชี้วัด

๑. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป

๒. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน

๓. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

ตัวชี้วัด

ส๒.๑ ม.๑/๑ , ส๒.๑ ม.๑/๒ , ส๒.๑ ม.๑/๓ , ส๒.๑ ม.๑/๔

ส๒.๒ ม.๑/๑ , ส๒.๒ ม.๑/๒ , ส๒.๒ ม.๑/๓ส๒.๒ ม.๑/๑