7. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และ

การเเบ่งเขตเวลาโลก

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการเเบ่งเขตเวลาโลก

หน่วยที่ ๑ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการเเบ่งเขตเวลาโลก