9. บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ