พระพุทธศาสนา


สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรม ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูก ต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


ตัวชี้ดัว

๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย

๒. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว

๓. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

๔. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และ ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

๕. อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

๖. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิด แบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ ศาสนาที่ตนนับถือ

๗. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนับถือ ตามที่กำหนด

๘. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

๙. วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ

๑๐. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

๑๑. วิเคราะห์การกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง


มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ


ตัวชี้วัด

๑. บำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ

๒. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ

๓. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

๔. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง

๕. อธิบายประวัติ ความสำคัญ และ ปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด ได้ถูกต้อง


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาค้นคว้าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทยความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัวพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยาการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน พุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔การพัฒนาจิต และการดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ –คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก การบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปนสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในการดำรง ชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเหตุผลความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมพฤติกรรม/การกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ถือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับจริยวัตรของสาวกที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือพิธีกรรมทางศาสนาประวัติและความสำคัญ ของวันสำคัญทางศาสนากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกันการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ของตนเองและผู้อื่นโครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

โดยกระบวนการอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทยได้วิเคราะห์และอธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัววิเคราะห์และอธิบายพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา ได้อธิบาย และปฎิบัติตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน ได้อธิบายและปฎิบัติพุทธคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔อธิบายการพัฒนาจิต และการดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ –คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออกได้สามารถปฏิบัติสวดมนต์ แผ่เมตตาและ ฝึกสมาธิได้วิเคราะห์และปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในการดำรง ชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้วิเคราะห์และอธิบายเหตุผลความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นสามารถปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆได้วิเคราะห์และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ได้สามารถปฏิบัติบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถืออธิบายและปฏิบัติจริยวัตรของสาวกที่เป็นแบบอย่างได้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้ปฏิบัติพิธีกรรมในศาสนพิธีได้อธิบายและปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลได้อธิบายและปฏิบัติตนในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอภิปรายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกันได้อธิบายและปฏิบัติการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ของตนเองและผู้อื่นวิเคราะห์ และอธิบายโครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันวิเคราะห์และอธิบายการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้อธิบายและปฏิบัติบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

เห็นความสำคัญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน พุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ การพัฒนาจิต และการดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ –คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก การบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปนสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในการดำรง ชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เหตุผลความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่น ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม พฤติกรรม/การกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ถือ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับ จริยวัตรของสาวกที่เป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือพิธีกรรมทางศาสนา ประวัติและความสำคัญ ของวันสำคัญทางศาสนา กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน การเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ของตนเองและผู้อื่น โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

รหัสตัวชี้วัด ๑๖ ตัวชี้วัด

ส ๑.๑ ม.๑/๑ ส ๑.๑ ม.๑/๒ ส ๑.๑ ม.๑/๓ ส ๑.๑ ม.๑/๔ ส ๑.๑ ม.๑/๕

ส ๑.๑ ม.๑/๖ ส ๑.๑ ม.๑/๗ ส ๑.๑ ม.๑/๘ ส ๑.๑ ม.๑/๙ ส ๑.๑ ม.๑/๑๐

ส ๑.๑ ม.๑/๑๑

ส ๑.๒ ม.๑/๑ ส ๑.๒ ม.๑/๒ ส ๑.๒ ม.๑/๓ ส ๑.๒ ม.๑/๔ ส ๑.๒ ม.๑/๕