ประวัติศาสตร์ เทอม 2

วิชาประวัติศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา


ศึกษา ความสำคัญพัฒนาการของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ ในแต่ละสมัย ซึ่งนอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกันในภูมิภาคก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองเช่น ในปัจจุบัน

โดยการวิเคราะห์ความสำคัญพัฒนาการของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ ในแต่ละสมัย ซึ่งนอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกันในภูมิภาคก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองเช่น ในปัจจุบัน

เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดน พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขตารางการจัดการเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓.docx