ประวัติศาสตร์


สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์


มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ


ตัวชี้วัด


๑. วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์

๒. เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์

๓. นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ วิเคราะห์ผลก ระทบที่เกิดขึ้น


๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒. ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย


ตัวชี้วัด


๑. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป

๒. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ

๓. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบันคำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน

โดยการวิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ อธิบายและปฏิบัติเทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้อธิบายและปฏิบัติวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อธิบายประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนได้วิเคราะห์และอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยได้ วิเคราะห์และอธิบายภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบันได้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข


รหัสตัวชี้วัด

ส ๔.๑ม. ๑/๑ ส ๔.๑ม. ๑/๒ ส ๔.๑ม. ๑/๓

ส ๔.๒ม. ๑/๑ ส ๔.๒ม. ๑/๒

ส ๔.๓ม. ๑/๑ ส ๔.๓ม. ๑/๒ ส ๔.๓ม. ๑/๓

รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด