ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนวัตกรรม

ด้วย กระบวนการจัดการเรียน การสอน ในยุคการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้เทคโนโลยี อย่างเหมาะสม ฉะนั้น ขอให้นักเรียนได้ศึกษาคำอธิบายรายวิชาพุทธศาสนา และ วิชาประวัติศาสตร์ ที่เว็บไซต์ของครู http://sites.google.com/srk.ac.th/social-sak ซึ่งได้จัดทำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ศึกษา และทำความเข้าใจเนื้อหา พร้อมที่จะเรียนต่อไป


ครูสมศักดิ์ โพธิ์แสน

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑