ปฎิบัติงานประจำวัน

การปฎิบัติงานประจำวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรมงาน "วันรัก วันลา" ในช่วงเช้าหน้าเสาธงใหญ่ งานเริ่ม ๐๘.๐๐ น. เสร็จกิจกรรมเวลา ๑๒.๐๐ น.ตามกำหนดการ

ในเวลา ๑๔.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนสายชั้น ม. ๔ ปฏิบัติิกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวัน มาฆบูชา ณ วัดเกตุวราราม

การปฎิบัติงานประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

วันมาฆบูชา เป็นวันหยุดราชการ ได้ดำเนินการจัดการตรวจสอบคะเเนนนักเรียน หนังสือยืมเรียน จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (SAR)

การปฎิบัติงานประจำวันศุกร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ปฎิบัติการสอนตามหน้าที่ที่ได้รับ และอบรมนักเรียนให้มีระเบียบวินัย ตรวจสอบ ติดตามงานที่มอบหมาย และปฎิหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การปฎิบัติงานประจำวันเสาร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

กรอกคะเเนน LAS ประสบปัญหาคือ ระบบมีผู้ใช้จำนวนมากทั่วทั้งประเทศทำให้ระบบมีปัญหาประมวลผลช้ามาก http://std-esar2.bopp.go.th/school/student แต่ก็พยายามทำทั้งคืนครับไม่เสร็จเราไม่นอน

การปฎิบัติงานประจำวันอาทิตย์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ตรวจคะเเนนเก็บนักเรียนวิชาสังคมฯ เก็บคะเเนนนักเรียนประมวลผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ และ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ต่อด้วยการกรอกคะเเนน (LSA) การสอบ LAS (Local Assessment System) L.A.S คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5 ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน

การปฎิบัติงานประจำวันจันทร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ปฎิบัติหนัาที่การจัดการเรียนการสอนประจำวันติดตามงาน และประกาศผลการเรียนของนักเรียนที่เว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร ๓ หน้าห้อง ๓๒๕

การปฎิบัติงานประจำวันอังคาร ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้น ม.๓ ม.๖ และ ปวช.๓ ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี เข้าเฉพาะครูที่สอน ม.๓ ม.๖ และ ปวช.๓ การแต่งกาย ชุดครุย ปกติขาว เรามาชุดกากีเข้าร่วมพิธี ระดับ ม.ต้น ไม่ได้ร่วม แต่งชุดตามวัน

การปฎิบัติงานประจำวันพุธ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ที่ ๔๘/๒๕๖๑ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งในคำสั่งได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการดำเนินการส่ง - รับ ข้อสอบ ในระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งสอบที่อาคาร ๔ ตื่นเต้นมากครับ เป็นการเดินส่งข้อสอบครั้งเเรกคิดว่าสอบเหมือนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การปฎิบัติงานประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ปฎิบัติหน้าที่เดินข้อสอบตามคำสั่งโรงเรียนด้วยความระมัดระวังเกรงจะเกิดความผิดพลาดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา ปฎิบัติหน้าเวรรักษาการณ์กลางคืนร่วมกับ นายสำรอง สันทาลุนัย ผลการปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์โดยรวมปกติเรียบร้อยดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การปฎิบัติงานประจำวันศุกร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ปฎิบัติหน้าที่เดินข้อสอบตามคำสั่งสถานศึกษาด้วยความรอบคอบเต็มกำลังความสามารถ ประชุมวางแผนการจัดค่ายเศรษฐศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ (PLC) และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การปฎิบัติงานประจำวันเสาร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ดำเนินการตรวจข้อสอบนักเรียนด้วยระบบZIPGrade ประกาศผลการสอบทาง Web sites ติดตามงานนักเรียน

การปฎิบัติงานประจำวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ดำเนินการจัดทำ ปพ.๕ ของนักเรียนที่รับผิดชอบ

การปฎิบัติงานประจำวันจันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ดำเนินการจัดส่งวิดีทัศน์ให้ค่ายจัดอบรมเศรษฐศาสตร์ ค่ายการเงินพอเพียง ณ ห้องเรียนรวมซึ่งมีครูจันทร์เพ็ญ แสงดี เป็นผู้รับงาน เข้าประชุมงานรับนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ รับทราบเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนวิทยากร คือ นายธวัชชัย อุตตะ

การปฎิบัติงานประจำวันอังคาร ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ดำเนินการติดตามงานของนักเรียนรวบรวมงานของนักเรียนตัดสินผลการเรียน ประชุมการจัดงานต้อนรับพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จ ประชุมที่ห้องประชุมเล็ก เวลา ๑๓.๐๐ น. และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้ร้บมอบหมาย

การปฎิบัติงานประจำวันพุธ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ดำเนินการจัดการกับคะเเนนนักเรียนให้เรียบร้อย ปพ.๕ ระบบ SGS

การปฎิบัติงานประจำวันพฤห้ส ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ดำเนินการจัดการกับคะเเนนปลายภาคนักเรียนตามงานของนักเรียน บันทึกคะเเนนในระบบ SGS

การปฎิบัติงานประจำวันศุกร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ส่ง ปพ.๕ ต่อ หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกาษาศาสนาและวัฒนธรรม เสนอ ต่อกับวิชาการ ดร.ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์

ไปส่งฟางให้กับ นายศักดิ์ศรันย์ สาทิพย์จันทร์ เดินทางด้วยคือ นายชาญณงค์ มุมทอง นายสุทธิพจน์ พุฒวัฒน์

การปฎิบัติงานประจำวันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

คุมสอบ กศน.ตามคำสั่ง กศน.ที่ การปฎิบัติงานประจำวันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

เป็นการบันทึกวันเเรกในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันพฤหัสบดี สัปดาห์นี้รับผิดชอบบริเวณโรงรถ ห้องน้ำ ทุกจุดของบริเวณโรงเรียนพบนักเรียนชายจำนวน ๓ คน ได้อบรม ตามบทบาทหน้าที่ของครูและข้อตกลงของโรงเรียนเพื่อปฏิบัติร่วมกัน และปล่อยเด็กเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ต่อไป

วันนี้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๖ ในรายวิชาสังคมฯ (พุทธศาสนา) และรายวิขาประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมได้อย่างเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ ครูดวงตา บุติมาลย์ และคณะสำรวจครูไปเที่ยวลาวใต้ เราก็ลงชื่อไปด้วย เราออก ๑,๕๐๐ บาท ที่เหลีอ โรงเรียนจ่ายสมทบ


วันศุกร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

การปฎิบัติการสอนวันนี้เรียบร้อยดี และทำหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น ทต.สำโรงทาบ โรงพยาบาลสำโรงทาบ ผู้ใหญ่บ้านห้วยเเสง ผู้ใหญ่บ้านโดด และผู้ใหญ่บ้านสำโรงทาบ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา ต่อไป

ตรวจหนังสือการน้านนักเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ จำนวน ๓ ห้อง ตรวจการบ้านนักเรียนวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน ๖ ห้อง เรียนร้อย

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืนต่อ ตรวจเวร เวลา ๒๑ .๐๐ น โดยประมาณ พบ ครูบัญชาดูฟุตบอลที่สำนักงานนัการภารโรง แต่ไม่ถ่ายรูป เดินตรวจรอบอาคารเรียนและได้บันทึกภาพบางจุด เหตุการโดยรวมปกติเรียบร้อยดี

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

หลังจากออกเวร ในเช้าวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2561 ตอนเวลา 05.30 โดยประมาณ สำรวจสำนักงาน และห้อง ท่าน ผอ. ความเรียนร้อย บันทีกเวรประจำวัน แล้วก็กลับมาล๊อกสำนักงาน เดินทางกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพ

เวลา 10.30 น โดยประมาณ นางพรพรรณ วศะโสภณ ก็ส่งไลน์ มาหาข้อความอ่านแล้วก็ งง ซิครับ ท่าน ก็ได้สนทนาทางไลน์ พอสมควร เห็นว่าเรื่องอาจจะไม่ดี จึงหยุดสนทนา ตามคำแนะนำของครูสุวรีย์ เพิ่มศิริ รู้สึกเสียใจมากเลย ทำไมเรานิ่งแล้วต้องมีสิ่งที่ต้องมารบกวนใจด้วย เฉพาะงานในหน้าที่ก็เหนื่อยแล้ว เบื่อจริง พวกทอม นี๊

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561

ติดต่อ นายสมเกียรติ โพธิ์แสน และ นายไล โพธิ์แสน เพื่อค้ำประกันเงินกู้ วงเงินกู้ 50000 บาท (ห้าหมี่นบาทถ้วน)ในตอนเช้า

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

เกิดข้อพิพาทอีก กับครูชาญรงค์ มุมทอง เป็นเรื่องสืบเนื่องจากเรื่องเดิมแต่ก็เคลียได้ด้วยดี ปฎิบัติงานสอนเรียบร้อยดี เเยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณทุกปัญหา ที่เข้ามาทดสอบ ครับ ไปกู้เงิิน ธกส.ไม่สำเร็จ จนท.เเจ้งว่า ต้องใช้หนี้เดิม หรือ ดอกเบี้ย ก่อนถึงจะกู้เพิ่มได้ อดสิครับ

วันอังค่ารที่ 26 มิถุนายน 2561 วันกิจกรรม

เป็นวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม แต่งการชุดสีขาว

ข้อสังเกตุ : หนังสือราชถึงหน่วยงานเตรียมความพร้อม 07.30 น เป็นเวลาที่เร็ว เกินไป นักเรียนเรา ไม่พร้อม เเต่หน่วยราชการพร้อม ทำให้เกิดความล้าช้า ป้ายข้อความ คนจัดทำ ใครทำ ใครนำไปที่ตั้งขบวน ใครเตรียม นศ.ใครขนไป ใครเตรียม ไปพร้อมกันได้อย่างไร เด็กจะไปรวมกันได้อย่างไร ครูแต่งกายอย่างไร

เห็นงานเดินขบวนสำเร็จไปแล้ว

งานวันสุนทรภู่ ดำเนินการอยู่ในขณะนี้


วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

จัดกระบวนการเรียนการสอนได้เรียบร้อยตามแผน ฝึกซ้อมสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๑วันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวันพฤหัสบดี ได้เดินตรวจบริเวณสถานที่ที่รับผิดชอบ ตามโรงจอดรถ โรงอาหาร บริเวณห้องน้ำ พบนักเรียนจำนวน ๔ คน จึงได้อบรม ตักเตือน และอนุญาตไห้ไปทำกิจกรรมหน้าเสาธง ต่อไป

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเเรกที่ เปิดทำการของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มาปฎิบัติหน้าที่โดยการเตรียมการจัดการความเรียบร้อยหมวดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีทีมงานคือ ครู


วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เป็นวันเเรกที่เปิดทำการของนักเรียน จัดกิจกรรมตามปกติและพบปะนักเรียนเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน ไปทำอะไรกันมาบ้าง และในกิจกรรมกีฬาสี ได้รับมอบหมายจากครูนิรันดร์ ให้เต้นบาสโลว์